3,4 uči, sad

3,4 uči, sad

3,4 uči, sad – projekt osnaživanja učenika za uspješno učenje, kritičko mišljenje i emocionalni razvoj započeo je s provođenjem 2019. godine.

Osmišljen je kao odgovor na potrebe učenika za ostvarivanje uspješnog učenja i to kroz njegov emocionalni razvoj te razvoj njegova kritičkoga mišljenja. U projektu se naglašava važnost razvoja kompetencije učiti kako učiti, koja uključuje kako kompetencije kritičkog mišljenja, tako i emocionalne kompetencije. Navedeno doprinosi poticanju kreativnog i inovativnog potencijala učenika.

Provedbom projekta želimo osnažiti učenike i pružiti im podršku u učenju kojom bi se ostvarivali dugoročni ciljevi usmjereni na aktivni i kritički pristup učenju, razvoj učenikove samostalnosti i odgovornosti u učenju, interesa za učenje te njegova pozitivnog emocionalnog razvoja (koje uključuje primjerice razvoj pozitivne slike o sebi kao učeniku).

Takav pristup uključuje razvoj strategija uspješnog učenja, kritičkog mišljenja učenika, ali i njegova afektivnoga (emocionalnog) razvoja, što se nadovezuje na prethodni projekt Mislimo srcem koji je provodila Udruga "Portić" proteklih godina. Naime, tijekom provođenja toga projekta pokazala se potreba da djeci polaznicima radionica nerijetko osim podrške u razvoju emocionalnih i socijalnih vještina treba i podrška u učenju što je opet sve međusobno uvjetovano.

U projekt je uključeno do 20 učenika osnovnih škola u gradu Rijeci (od 4. do 8. razreda), a posebice je namijenjen upravo učenicima iz socijalno osjetljivih skupina čime se unapređuju i razvijaju socijalne usluge u obliku pružanja podrške u učenju s konačnim ciljem veće socijalne uključenosti učenika u potrebi.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Primorsko-goranska županija.

Voditeljica programa: Iva Buchberger

Upišite svoj e-mail za prijavu na projekt: