O nama

Logo

Mi smo Udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić" iz Rijeke i mi zaista brinemo o našoj djeci. Osnovani smo u rujnu 2006. godine i dosad smo pokrenuli 7 vrlo važnih projekata i programa namijenjenih djeci, roditeljima i široj zajednici. 

Članove udruge čini multidisciplinarni tim profesionalaca, različitih srodnih struka (pedagozi, psiholozi, odgojitelji, učitelji, medicinske sestre, defektolozi, pedijatri), kao i roditelji djece predškolske i školske dobi, koji su potrebiti podrške u svojoj roditeljskoj ulozi.

Naša vizija je:
Stvaranje društva koje se zalaže za dobrobit djece kako bi ona u potpunosti mogla preuzeti odgovornosti u zajednici.
Naša misija je:
- Promoviranje vrijednosti u području skrbi za dijete,
- Poticanje ranog razvoja i promoviranje odgovarajuće izvaninstitucionalne skrbi,
- Jačanje društvene svijesti i roditeljske kompetencije u području odgoja u najboljem interesu djeteta i mladih,
- Provođenje programa psihosocijalne potpore za djecu, mlade, roditelje i članove Udruge.
Vrijednosti Udruge Portić:
- Odgovornost i kompetentnost, 
- Altruizam, 
- Empatija, 
- Humanizam, 
- Solidarnost, 
- Uvažavanje vrijednosti, 
- Volonterstvo, 
- Cjeloživotno učenje, 
- Suradnja, 
- Kreativnost.

Iz Statuta udruge

  • Članak 2.
Naziv udruge glasi: Udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić" (u daljnjem tekstu: Udruga). Skraćeni naziv Udruge glasi: Portić. Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Association for the promotion of children's welfare "Portić". Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: "Portić".
  • Članak 3.
Sjedište Udruge je u Rijeci. Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Upravni odbor. Teritorijno Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
  • Članak 7.
Cilj Udruge je sustavno i organizirano bavljenje i izgradnje vizije dobrobiti djece i mladih, promoviranje vrijednosti u području skrbi za dijete i poticanje ranog razvoja te jačanje društvene svijesti i roditeljske kompetencije u području skrbi i odgoja djeteta i mladih, provođenje programa psihosocijlne potpore djeci, mladima, odgajateljima, članovima Udruge i drugima.
  • Članak 8.
Područja djelovanja Udruge sukladno cilju su:
- SOCIJALNA DJELATNOST
- OBRAZOVANJE
- ZNANOST I ISTRAŽIVANJE
- DEMOKRATSKA POLITIČKA KULTURA
- ZAŠTITA ZDRAVLJA
- LJUDSKA PRAVA
- HOBISTIČKA DJELATNOST
- GOSPODARSTVO
- MEĐUNARODNA SURADNJA
  • Članak 9.
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge:
- povećanje kvalitete življenja djece i mladih primjenjujući znanja iz psihologije, pedagogije, socijalne pedagogije i rehabilitacije, književnosti i umjetnosti,
- osmišljavanje, organiziranje i provođenje grupnih aktivnosti i programa za djecu, mlade i roditelje,
- osmišljavanje i organiziranje slobodnog vremena djece i mladih,
- pružanje psihosocijalne podrške djeci, mladima i obiteljima,
- senzibiliziranje studenata – potencijalnih volontera i sustavan rad s djecom, mladima i organiziranje slobodnih aktivnosti,
- razvoj i provedba aktivnosti za pružanje podrške roditeljima u odgovornom roditeljstvu,
- pružanje podrške obiteljima u odgoju djece, posebice u teškim životnim situacijama (kronično bolesna djeca, djeca razvedenih roditelja, djeca s posebnim potrebama),
- pružanje edukacije i stručne podrške organizacijama i pojedincima koji provode aktivnosti podrške roditeljima,
- izrada i objavljivanje biltena, kataloga, monografija i drugih informacijskih pomagala te stručnih publikacija za korisnike usluga,
- osiguranje korištenja i posudbe knjiga i slikovnica te poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe,
- organiziranje stručnih skupova, predavanja, tečajeva, seminara, radionica i sličnih skupova sukladno ciljevima Udruge,
- organiziranje edukativnih i kulturnih programa i akcija vezanih uz djelatnosti Udruge,
- organizirati susrete i suradnju na domaćoj i međunarodnoj razini s udrugama, pojedincima, ustanovama i organizacijama na području odgoja i obrazovanja, zdravlja i zdravih stilova življenja,
- organizacija savjetovanja i pružanje podrške djeci, mladima i obitelji,
- organizacija programa, radionica, igraonica i skraćenog boravka djece i mladih,
- održavanje supervizijskih grupa za odgojno-obrazovne djelatnike i dadilje,
- promicanje volonterstva te sustavno i stručno organiziranje volonterskih programa
- održavanje izvaninstitucionalnih i izvannastavnih programa za djecu i mlade.
  • Članak 12.
Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta. Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge podnosi pisani zahtjev Upravnom odboru koji odlučuje o prijemu u članstvo. Članom Udruge se postaje danom upisa u popis članova. Udruga ima redovne i podupiruće članove, koji stječu članstvo prema ovom članku Statuta.